דלק נדל”ן אג”ח ה

היום (ג’ 31.1.12) פורסם בעיתונות הכלכלית כי הושג הסדר בנוגע לחובותיה של חברת דלק נדל”ן.

בשיחה עם חבר ועמית למקצוע (שאני מאוד מעריך את דעתו ומקצועיותו) הוא הסב את תשומת ליבי לאפסייד הגלום באג”ח ה’ של החברה. לאור ההסדר שהתגבש ניתן לגזור לאג”ח שווי שנע סביב 60-70 אג’ לע.נ. לאור המחיר בשוק – קצת מעל 41 אג’ – ניתן לזהות את האפסייד הקיים בנייר.

נשאלת השאלה מדוע אין התנפלות רבתית על הנייר… ובכן, צריך להבין כי לגופים מוסדיים החשופים כבר לחוב של החברה קשה להגדיל את הפוזיציה ואילו לגופים מוסדיים שאינם חשופים יהיה מאוד קשה להסביר איך ומדוע הם פותחים פוזיציה החושפת אותם לחברה בקשיים.

היחידים שנשארים במשחק הינם משקיעים וסוחרים המזהים את האפסייד הגלום בנייר לאור חתימת העסקה ומוכנים ליטול את הסיכון הרב הקיים בעסקה מסוג זה.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמים במסמך זה (להלן- “המידע”) מסופקים כשירות לקוראים ואינם משקפים בהכרח את עמדתו הרשמית של גיא חזן-יועץ השקעות פרטי. אין לראות במסמך ובמידע הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים המתוארים בו או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם. אין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו המקצועי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או שיווק השקעות- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות המובאות במסמך זה לתוצאות בפועל. אין לראות במסמך זה כמידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים בנכסים הפיננסים המוזכרים בו. הניתוח במסמך זה נעשה בהתבסס על מידע אשר פורסם ו/או היה נגיש לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שנאסף ונערך על ידי גיא חזן-יועץ השקעות פרטי ומידע הנובע ממקורות אחרים, תחת הנחה שהינו מידע מהימן. מסמך זה אינו מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהם למהימנות ולנכונות המידע האמור. המידע המופיע אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו והדעות האמורות בו עשויות להשתנות ללא כל מתן הודעה נוספת. מאחר שכך, מסמך זה אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי אינו מחויב להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע מראש או בדיעבד. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במסמך זה, אם יגרמו, ואינו מתחייב כי שימוש במידע עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. כל הזכויות במסמך זה ובמידע שייך לגיא חזן-יועץ השקעות פרטי.