אלקטרה נדל”ן

במרבית המקרים איני נוהג לבחון מניות של חברות “קטנות” אולם יש יוצאי דופן. אלקטרה נדל”ן היא יוצאת דופן.

הבעייתיות בחברות קטנות נובעת מהאפשרות של שינויים דרמתיים בפעילות העסקית ובתוצאות אך במידה והרצון הוא להישאר בצד הבטוח של המשוואה תמיד ניתן לקנות מק”מ של בנק ישראל.

החברה פירסמה דוחות לרבעון הראשון 2012 מהם ניתן ללמוד על שיפור בתוצאות לצד שווי חברה המייצג מכפיל הון (שווי שוק לנכסים) שעומד על 0.22 – נמוך מאוד (ואולי אף נכון, בהתאם למצב החברה).

מניות החברה ירדו בעשרות אחוזים בשנה האחרונה והסיבה לכך מאוד ברורה – מול החברה יש דרישה לפרעון חוב מיידי לעסקאות נדל”ן בגרמניה. אלו הן חדשות רעות שידועות מזה זמן רב – ובדוח האחרון לא חל שינוי בסיגמנט זה.

תחת הנחה שלחברה ישנם נכסים שמימושים יכסה את התחייבויות החברה והיא אכן תצליח לממשם לצד שיפור בפרמטרים הנוספים – בהחלט מאפשרים – בזהירות הראויה – לגזור שווי חברה גבוה מהקיים.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמים במסמך זה (להלן- “המידע”) מסופקים כשירות לקוראים ואינם משקפים בהכרח את עמדתו הרשמית של גיא חזן-יועץ השקעות פרטי. אין לראות במסמך ובמידע הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים המתוארים בו או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם. אין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו המקצועי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או שיווק השקעות- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות המובאות במסמך זה לתוצאות בפועל. אין לראות במסמך זה כמידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים בנכסים הפיננסים המוזכרים בו. הניתוח במסמך זה נעשה בהתבסס על מידע אשר פורסם ו/או היה נגיש לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שנאסף ונערך על ידי גיא חזן-יועץ השקעות פרטי ומידע הנובע ממקורות אחרים, תחת הנחה שהינו מידע מהימן. מסמך זה אינו מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהם למהימנות ולנכונות המידע האמור. המידע המופיע אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו והדעות האמורות בו עשויות להשתנות ללא כל מתן הודעה נוספת. מאחר שכך, מסמך זה אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי אינו מחויב להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע מראש או בדיעבד. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במסמך זה, אם יגרמו, ואינו מתחייב כי שימוש במידע עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. כל הזכויות במסמך זה ובמידע שייך לגיא חזן-יועץ השקעות פרטי.