תשואות אג”ח ממשלתי

בעיתות משבר בשוק המניות עובר כסף רב לנכסים חסרי סיכון. בעיתות משבר המשקיעים מעוניינים לשמר את תיק ההשקעות ולא להפסיד מירידות שערים ברכיב המנייתי ומסיטים השקעה לעבר אגרות חוב שונות בהן העתיד ברור יותר.

כמובן שגם ברכיב אגרות החוב יש שכבות השקעה רבות: אג”ח קונצרני, אג”ח ממשלתי, טווחי מח”מ, צמוד, שקלי, מט”ח.

תחום אגרות החוב הינו תחום מורכב מאוד להשקעה מאחר ויש צורך להתחשב ברסיסי מידע רבים יותר מאשר ברכיב המנייתי וגם לאור העובדה כי התנודות ברכיב זה הינן נמוכות משמעותית מהתנודות ברכיב המנייתי. מאחר והחלק הגדול של תיק ההשקעות מבוסס אג”ח (הנחשב לחלק הסולידי בתיק ההשקעות, ולא תמיד בצדק) כל תנודה קלה משפיעה משמעותית על שווי תיק ההשקעות.

את עיקר ההתבצרות בעיתות משבר סופגות אגרות החוב הממשלתיות. הסיכוי שממשלה לא תשלם את חובה נמוך משמעותית מהסיכוי שפירמה לא תשלם את חובה. הריבית והתשואה בהתאם. התשואות באג”ח ממשלתיות נמוכות משמעותית מאגרות חוב קונצרניות.

סיכון נוסף ברכיב אגרות החוב נעוץ במח”מ אגרת החוב (משך חיים ממוצע). ככל שהמח”מ ארוך יותר משוואת הסיכון\סיכוי עולה משמעותית.

בשנה – שנתיים אחרונות הרבה כסף זרם לרכיב אגרות החוב הממשלתיות בארץ ובעולם לאור המשבר המתגלגל בשווקים הפיננסים. אגרות חוב שקליות של ממשלת ישראל במח”מ ארוך (מעל 5 שנים) רשמו בשנה האחרונה רווחי הון של מעל 10%.

התשואות של אגרות חוב ל-10 שנים של ממשלת ארה”ב ירדו לשפל חסר תקדים של מתחת ל – 1.5% (היום כבר 1.77%).

אם ההנחה של המשקיעים היא שהשוק ימשיך “לדמם” וכסף נוסף יחפש אחר השקעה עם סיכון נמוך סביר להניח שנראה המשך של ירידה בתשואות. עם זאת, מחירי אגרות החוב מגלמים לדעתי תרחיש מסוג זה ולכן הסיכוי בעליית תשואות רק עלה במהלך התקופה האחרונה ומכאן ועד למצב של הפסדי הון הדרך קצרה מאוד.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמים במסמך זה (להלן- “המידע”) מסופקים כשירות לקוראים ואינם משקפים בהכרח את עמדתו הרשמית של גיא חזן-יועץ השקעות פרטי. אין לראות במסמך ובמידע הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים המתוארים בו או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם. אין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו המקצועי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או שיווק השקעות- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות המובאות במסמך זה לתוצאות בפועל. אין לראות במסמך זה כמידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים בנכסים הפיננסים המוזכרים בו. הניתוח במסמך זה נעשה בהתבסס על מידע אשר פורסם ו/או היה נגיש לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שנאסף ונערך על ידי גיא חזן-יועץ השקעות פרטי ומידע הנובע ממקורות אחרים, תחת הנחה שהינו מידע מהימן. מסמך זה אינו מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהם למהימנות ולנכונות המידע האמור. המידע המופיע אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו והדעות האמורות בו עשויות להשתנות ללא כל מתן הודעה נוספת. מאחר שכך, מסמך זה אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי אינו מחויב להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע מראש או בדיעבד. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במסמך זה, אם יגרמו, ואינו מתחייב כי שימוש במידע עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. כל הזכויות במסמך זה ובמידע שייך לגיא חזן-יועץ השקעות פרטי.