אינפלציה בישראל

האינפלציה הגלומה בישראל כפי שניצפת בפערי אגרות החוב הממשלתיות:

לשנה – 2.7%

לשנתיים – 2.8%

לחמש שנים – 2.6%

לעשר שנים – 2.4%