ריבית נמוכה וסיכונים

המשבר הפיננסי של שנת 2008 הביא את השווקים בעולם לסביבת ריבית נמוכה מאוד. הרצון של הבנקים המרכזיים להנזיל את השווקים ולמנוע שיתוק מערכות הביא את המערכת לימי הורדות הריבית עד לרמות הנוכחיות.

הריבית בארה”ב כיום עומדת על אפס ובגוש האירו עומדת הריבת על 0.75% כאשר הסיפור המרכזי הוא הציפיות לעתיד שאינן עומדות בפני שינוי. הציפיות בעולם הן שהריביות הנוכחיות ישארו על כנן לפחות עוד כמה שנים. הערכות בשווקים לגבי התמשכות סביבת ריבית שכזו נעות ומתרכזות על השנים 2014-2016.

מתווה ריבית עולה יחזור רק כאשר הבנקים המרכזיים יזהו התאוששות בשווקים הריאליים וזה בינתיים משהו שלא קורה אם כי ישנם ניצנים של תזוזות חיוביות.

מאחר שסביבת הריבית נמוכה לאחר שנים של הורדות ריבית תכופות, ירדו תשואות אגרות החוב הממשלתיות לרמות היסטוריות. רק לשם הדגמה, אג”ח אמריקאי במח”מ של שלושה חודשים נסחר בתשואה לפדיון של 0.1% (המקביל למק”מ של בנק ישראל), אג”ח דומה לתקופה של שנה נסחר בתשואה לפדיון של 0.18%.

בגרמניה, מובילת גוש האירו, עומדת התשואה לפידיון לשלושה חודשים על כ – 0.04% – (מינוס) והתשואה לפדיון לשנה עומדת סביב רמות האפס.

מכאן ניתן ללמוד שכאשר התשואות על נכסים בטוחים “נעולים” על תשואות כה נמוכות המשקיעים מחפשים אלטרנטיבות. האלטרנטיבות יהיו בהכרח מסוכנות יותר מאגרות חוב ממשלתיות קרי – האלטרנטיבות הפתוחות ביותר עבור משקיעי שוק ההון הן בדמות השקעה באג”ח קונצרני על שלל דרוגיו ובמניות. ואכן, בעולם נרשם גידול חד בהסטת השקעות לאפיק הקונצרני הן בשוק המשני והן בראשוני. וכמובן, השקעה במניות אינה יורדת מהפרק אלא שבמקרה זה המשקיעים נזהרים מאוד ועדיין זוכרים את שקרה בשנת 2008 עת התחילו להוריד את שערי הריבית.

בישראל לכאורה המצב נראה טוב יותר – ריבית בנק ישראל עומדת על 2% ותשואות אגרות החוב במח”מ קצר עומדות על 1.9% (מק”מ לשלושה חודשים) ו – 1.94% (מק”מ לשנה).

 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמים במסמך זה (להלן- “המידע”) מסופקים כשירות לקוראים ואינם משקפים בהכרח את עמדתו הרשמית של גיא חזן-יועץ השקעות פרטי. אין לראות במסמך ובמידע הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים המתוארים בו או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם. אין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו המקצועי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או ייעוץ השקעות- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות המובאות במסמך זה לתוצאות בפועל. אין לראות במסמך זה כמידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים בנכסים הפיננסים המוזכרים בו. הניתוח במסמך זה נעשה בהתבסס על מידע אשר פורסם ו/או היה נגיש לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שנאסף ונערך על ידי גיא חזן-יועץ השקעות פרטי ומידע הנובע ממקורות אחרים, תחת הנחה שהינו מידע מהימן. מסמך זה אינו מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהם למהימנות ולנכונות המידע האמור. המידע המופיע אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו והדעות האמורות בו עשויות להשתנות ללא כל מתן הודעה נוספת. מאחר שכך, מסמך זה אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי אינו מחויב להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע מראש או בדיעבד. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במסמך זה, אם יגרמו, ואינו מתחייב כי שימוש במידע עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. כל הזכויות במסמך זה ובמידע שייך לגיא חזן-יועץ השקעות פרטי