היתרונות ביועץ השקעות פרטי

פרטיםיועץ פרטייועץ בבנקבית השקעות
צורך ברישיוןכןכןכן
העדפת ניירות ערךלאכןכן
אובייקטיביותמלאהלאלא
אי-תלותכןלאלא
זמינות ללקוח24\7שעות פעילותשעות פעילות
מחוייבות רק ללקוחלבוס הישירלבוס הישיר
קבלת עמלות על פעילותלאכןכן
דמי הפצה על קרנותלאכןכן
שכר היועץרק מהלקוחמהבנקמבית ההשקעות
אי שביעות רצון הלקוחיעזובישאר בבנקיעזוב
חשיפה למחקר\אנליזהכןכןכן