החלק הסולידי של תיק ההשקעות שלך

משקיעים רבים נוטים לחשוב כי החלק הסולידי של תיק ההשקעות הוא כ”כ סולידי עד אשר אין אפשרות להפסיד בו – שהרי הוא סולידי.

בחינת החלק הסולידי מעלה מסקנות שונות.

עד שנת 2007 נחשבה אגרת החוב של חברת ‘אפריקה’ של לב לבייב כהשקעה סופר סולידית. הייעוץ בגין אגרת חוב זו היה במסגרת הסולידית של תיק ההשקעות. מה שקרה לאחר מכן ידוע לכל – אגרות החוב של חברת ‘אפריקה’ התרסקו וגרמו למשקיעים הפסדי הון גדולים. בנוסף, מחזיקי אגרות החוב חוו תהליך של ‘תספורת’ – חשש של כל מחזיקי אגרות חוב או ניירות ערך.

 

דוגמא נוספת היא אגרות חוב של ממשלת יוון. אחזקה של אג”ח ממשלתי ניתפס (ובצדק במרבית המקרים) כהשקעה סולידית. מחזיקי אגרות ממשלתיות של יוון חוו הפסדי הון גבוהים מאוד וההשקעה “הסולידית” שלהם הפכה להשקעה ספקולטיבית ומפסידה.

אם נרד ברמת הרזולוציה לתיק השקעות מקומי סטנדרטי, בו מוחזקות אגרות חוב ממשלתיות ישראליות נגלה ממצאים מפתיעים לא פחות אם כי לא חמורים כמו שהוזכרו מעלה.

לעת עתה, אין חשש ל”תספורת” באגרות החוב הממשלתיות ואין חששות לאי תשלום החוב ע”י הממשלה. עם זאת, היו מספר אירועים שפגעו, ועלולים לפגוע בעתיד, ברכיב זה בתיק ההשקעות:

 

1. פרישת הנגיד פישר ואי הוודאות לגבי המשך מדיניות בנק ישראל

 

2. מצב הריבית בארץ ובעולם שנמצאות ברמות שפל היסטוריות

 

3. שינוי במתווה הריבית – התחלה של גל עליות ריבית

הירידה בריבית לאורך השנה האחרונה תרמה רבות למחזיקי אגרות החוב, במיוחד אלו בעלי מח”מ ארוך (משך חיים ממוצע). מחזיקי אגרות חוב ממשלתיות רשמו רווחי הון גבוהים יחסית (יחסית לאגרות חוב). כמו כל נייר ערך, יש נקודה בה קשה לראות המשך עליות שערים.

מחירי אגרות חוב ממשלתיות, שהם החלק הסולידי בתיק ההשקעות, מגלמות היום תשואות לפדיון מאוד נמוכות.

דוגמא בולטת: אחזקה של אגרת חוב ממשלתית שקלית לטווח זמן של 10 שנים תניב בממוצע תשואה לפדיון של 4% וזאת תחת הנחה שנחזיק את אגרת החוב למשך 10 שנים ונשקיע את הריבית השנתית בחזרה באגרת.

בהנחה שבמהלך 10 שנים הריבית תתחיל לעלות, וזו בהחלט הנחה סבירה, מחזיקי אגרות החוב השקליות ל-10 שנים ירשמו הפסדי הון על אחזקתם.

נכון הדבר לגבי אחזקות סולידיות נוספות גם בפרקי זמן קצרים יותר או לחלופין גם באגרות חוב קונצרניות הנחשבות סולידיות.

מכאן, שגם החלק  המוכר כסולידי מאוד בתיק ההשקעות יכול להניב הפסדים ולכן היום יש צורך מוגבר בבחירת אלוקצייה מתאימה שתצמצם השפעות שליליות.

 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמים במסמך זה (להלן-
“המידע”) מסופקים כשירות לקוראים ואינם משקפים בהכרח את עמדתו הרשמית של
גיא חזן-יועץ השקעות פרטי. אין לראות במסמך ובמידע הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או
מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים המתוארים בו או של ניירות
ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם. אין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו
המקצועי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או ייעוץ השקעות- בין באופן כללי
ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או
פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק
ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות המובאות במסמך
זה לתוצאות בפועל. אין לראות במסמך זה כמידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים
בנכסים הפיננסים המוזכרים בו. הניתוח במסמך זה נעשה בהתבסס על מידע אשר פורסם ו/או
היה נגיש לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שנאסף ונערך על ידי גיא חזן-יועץ
השקעות פרטי ומידע הנובע ממקורות אחרים, תחת הנחה שהינו מידע מהימן. מסמך זה אינו
מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהם למהימנות ולנכונות המידע האמור. המידע המופיע אינו
מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח
מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו והדעות האמורות בו עשויות להשתנות ללא כל
מתן הודעה נוספת. מאחר שכך, מסמך זה אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ
השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי אינו
מחויב להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע מראש או בדיעבד.
גיא חזן-יועץ השקעות פרטי לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש
במסמך זה, אם יגרמו, ואינו מתחייב כי שימוש במידע עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
כל הזכויות במסמך זה ובמידע שייך לגיא חזן-יועץ השקעות פרטי