חברה שרושמת רווח הון מקנית אג”ח עצמית

כל החברות בבורסה נקראות ‘חברות מדווחות’. ישנן חברות שאינן בבורסה וגם הן נקראות חברות מדווחות. במסגרת חברות מדווחות ניתן למנות חברות שמניותיהן נסחרות בבורסה, או אגרות חוב סחירות או חברות שבעבר היו חברות סחירות וכיום כבר לא אך עדיין יש עליהן חובת דיווח.

כל משקיע מכיר ויודע מהוא רווח הון עבורו – לקנות נייר ערך במחיר נמוך ולמכור אותו במחיר גבוה יותר. במקרה זה נוצר רווח הון.

כל חברה, הן פרטית והן ציבורית, יכולה לרשום רווחי הון בפעולה של קניה או מכירה של ניירות ערך  אך יש אזור מיוחד ששמור לרווחי הון ממקור עצמי – קניית אגרות חוב עצמית.

חברה מדווחת שיש לה אגרות חוב סחירות יכולה לקנות בעצמה את אגרות החיוב.

אגרות חוב בקצרה – חברה שגייסה כסף בהלוואה מציבור המשקיעים. בשונה ממניות, שם המשקיעים קונים מניות בתמורה למזומן, באגרות חוב המשקיעים מעניקים לחברה הלוואה בתמורה לריבית.

חברה שנטלה הלוואה באמצעות הנפקת אגרות חוב יכולה, תחת הגדרות התשקיף, יכולה לקנות את אגרות החוב של עצמה ובכך להקטין את התחייבויותיה או במילים פשוטות – החברה מקטינה את ההלוואה שנטלה.

בדוגמא פשוטה: אם החברה נטלה הלוואה בסך 1 ש”ח עבור עבור כל 1 ש”ח ע.נ. אגרת חוב וכיום המחיר של אגרת החוב בשוק עומד על 60 אגורות אזי החברה יכולה לרשום רווח הון משמעותי. 

בספרי החברה רשומה התחייבות בסך 1 ש”ח וכאשר היא קונה את האג”ח  – 60 אגורות היא יוצרת הפרש ומפחיתה את ההתחייבות להחזר הלוואה בסך 40 אגורות.

בצעד כזה החברה מפחיתה את המזומנים שבקופתה לצד הקטנה של מצבת החובות. אם הריבית שמתקבלת על המזומן שבקופה קטנה מהריבית שתשלם החברה על ההלוואה שלה\אגרות החוב – כדאי יהיה לשקול ביצוע של עסקת קניה עצמית של אגרות חוב.