תעודת סל ‘פסגות EM CUNSUMER’

בתיק ההשקעות אפשר וכדאי לתבל בניירות ערך שנמצאים לכאורה מחוץ לקונצנזוס. מאחר ובפן המקצועי אני בעד לשלב עד כמה שניתן תעודות סל, ETF ‘ים וקרנות – בארץ ובחו”ל, אחדד את נקודת ההשקעה אל מול התעודה של פסגות.

ראשית, מדובר בתעודת סל העוקבת אחר מדד קיים של חברת דאו ג’ונס  (Dow Jones Emerging Markets Consumer Titans Index 30).

המדובר בהשקעה בחו”ל, באמצעות תעודת סל הניסחרת בישראל ולכן גם יש חשיפה למט”ח, עם חשיפה לכ-30 מניות של חברות הנסחרות בשווקים מתפתחים כגון: מקסיקו, דרום אפריקה, ברזיל, צ’ילה, הודו, מלזיה, אינדונזיה, סין, רוסיה, תאילנד וקולומביה.

ההשקעה באמצעות התעודה מתמקדת רק בחברות מתחום מוצרי צריכה ושירותים כאשר התנאים להיכלל במדד הרלוונטי הינם שווי שוק (60%),  הכנסות (20%) ורווח נקי (20%). מקסימום משקל לכל מניה לא יעלה על 10%.

בחלוקה הסקטוריאלית ההשקעה מתמקדת (כמעט שווה בשווה) בחברות מוצרי צריכה מחזוריים ומוצרי צריכה בסיסיים.

הקונספט המקצועי, לטעמי, הוא בעובדה שצריכת מוצרים בסיסיים במדינות מתפתחות נמצא כל הזמן בתנועה חיובית מעלה – לאור המשך ההתפתחות במדינות אלו – מה שמאפשר לחברות הרלוונטיות להמשיך ולהציג צמיחה ורווחיות עולה. מאחר ובשווקים המתפתחים מנועי הצמיחה החזקים הם קודם כל מוצרי הצריכה הבסיסיים אני מניח שחברות אלו יוכלו להציג תוצאות טובות שיוכיחו את האחזקה בהן.

מה שלאדם המערבי נראה כמוצר צריכה טבעי וברור נראה ונרכש באופן אחר במדינות המתפתחות.

כמובן שניתן גם להיחשף לכל חברה בניפרד או לחלופין לחקור ולמצוא מניות שדל חברות אחרות על הגלובוס. הבחירה בתעודה מאפשרת לפזר נכון את ההשקעה, מאפשרת נזילות מלאה ולהיחשף רק לחברות המובילות בתחום זה. אני טוען עוד, כי החשיפה באמצועת תעודה, כל תעודה, מורידה באופן משמעותי את החשיפה לסיכון. מאידך, יתכן מאוד שיש תעודות נוספות, של מנפיקים אחרים, או לחלופין תעודות זרות הנסחרות בחו”ל.

נקודה חשובה נוספת – דמי הניהול בתעודה אינם זולים ועומדים על כ – 1.25% והספרד (הפער בין הקונים למוכרים) הינו גבוה.

 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמים במסמך זה (להלן-
“המידע”) מסופקים כשירות לקוראים ואינם משקפים בהכרח את עמדתו הרשמית של
גיא חזן-יועץ השקעות פרטי. אין לראות במסמך ובמידע הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או
מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים המתוארים בו או של ניירות
ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם. אין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו
המקצועי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או ייעוץ השקעות- בין באופן כללי
ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או
פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק
ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות המובאות במסמך
זה לתוצאות בפועל. אין לראות במסמך זה כמידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים
בנכסים הפיננסים המוזכרים בו. הניתוח במסמך זה נעשה בהתבסס על מידע אשר פורסם ו/או
היה נגיש לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שנאסף ונערך על ידי גיא חזן-יועץ
השקעות פרטי ומידע הנובע ממקורות אחרים, תחת הנחה שהינו מידע מהימן. מסמך זה אינו
מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהם למהימנות ולנכונות המידע האמור. המידע המופיע אינו
מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח
מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו והדעות האמורות בו עשויות להשתנות ללא כל
מתן הודעה נוספת. מאחר שכך, מסמך זה אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ
השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי אינו
מחויב להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע מראש או בדיעבד.
גיא חזן-יועץ השקעות פרטי לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש
במסמך זה, אם יגרמו, ואינו מתחייב כי שימוש במידע עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
כל הזכויות במסמך זה ובמידע שייך לגיא חזן-יועץ השקעות פרטי