תיק השקעות או דירה להשקעה

פרמטרתיק השקעותדירה להשקעה
נזילותמלאהנמוכה מאוד
מיסויידועמורכב
הוצאות עסקהנמוכות מאודגבוהות
איש מקצוע מלווה המייצג אותיקייםאין
תנודתיותגבוהנמוכה
פיזורגבוהאין
רף כניסהנמוךגבוה